Lučka uprava Poreč

Dogradnja infrastrukturne namjene (luka Červar Porat)

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave "Dogradnja infrastrukturne namjene, prometnog sustava pomorskog prometa – molo, 3. skupine - luka javnog prometa Červar Porat"

Poštovani,

obavještavamo Vas da naručitelj LUČKA UPRAVA POREČ planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave “ Dogradnja infrastrukturne namjene, prometnog sustava pomorskog prometa – molo, 3. skupine- luka javnog prometa Červar Porat“.

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16.) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom, Naručitelj LUČKA UPRAVA POREČ ovim putem stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju o nabavi koja sadrži:

  • Opis predmeta nabave;
  • Tehničke specifikacije
  • Posebne uvjete za izvršenje ugovora;
  • Kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta;
  • Kriterije za odabir ponude.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, računajući od dana objave ove dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja, odnosno od 20.03.2017. do 25.03.2017.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte:  lucka.uprava-porec@pu.t-com.hr

Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, a koje će u roku od 4 (četiri) dana od završetka prethodnog savjetovanja objaviti na svojim internetskim stranicama.

Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta dokumentacije u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.