Kontakt informacije

U komunalnom dijelu luke pravo na vez imaju vlasnici plovila koji ispunjavaju sjedeće kriterije:
 • a) vlasnici broda/brodice koji imaju prebivalište ili sjedište na području jedinice lokalne samouprave i plovilo je upisano na području nadležne lučke kapetanije ili ispostave nadležne za tu luku, u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti posebice za ribarstvo ili prijevoz putnika;
 • b) vlasnici plovila koji imaju prebivalište na području jedinice lokalne samouprave i brod/brodica je upisan na području nadležne lučke kapetanije ili ispostave nadležne za tu luku, u svrhu sporta i razonode; 
 • c) vlasnici brodova/brodica čije plovilo pretežito boravi na tom području i upisano je na području nadležne lučke kapetanije ili ispostave.
Za dodjelu veza potrebno je predati Zahtjev za dodjelu istog. Zahtjev je moguće preuzeti na web stranicama Lučke uprave Poreč, a isti je zajedno sa pratećom dokumentacijom moguće predati elektronskim putem, poštom ili osobno.
Temeljem važećih propisa nije moguće predati zahtjev za komunalni vez ukoliko podnositelj ne posjeduje plovilo koje je upisano na području nadležne lučke kapetanije ili ispostave nadležne za tu luku.
Vez se dodjeljuje kada postoje slobodni kapaciteti u luci. Vez će dobiti podnositelj koji ispunjava sve uvjete iz pitanja br. 1 i čije plovilo udovoljava karakteristikama slobodnog veza prema dužini i širini plovila.
Na komunalnom djelu luke plaća se godišnja pristojba od 200,00 kn po nedjeljivom dužnom metru preko svega. Plovila namijenjena za gospodarstvo, posebice gospodarski ribolov i prijevoz putnika plaćaju maksimalno 50% od pristojbe za stalni vez u komunalnom dijelu luke.
Ugovor u komunalnom djelu luke sklapa se na razdoblje od jedne kalendarske godine. Pravo  korištenja veza  prestaje:
 • smrću ili prestankom postojanja pravne osobe,
 • brisanjem plovila iz upisnika brodova, jahti ili evidencije brodica (očevidnika/javnog registra) lučke kapetanije, odnosno njene ispostave mjesno nadležne za jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj se luka nalazi,
 • u slučaju otuđenja plovila po bilo kojem osnovu,
 • u slučaju da se suvlasnički udio korisnika na plovilu smanji na suvlasnički dio manji od 51% suvlasničkog dijela,
 • istekom roka na koji je ugovor sklopljen,
 • odustajanjem od daljnjeg korištenja,
 • sporazumnim raskidom ugovora,
 • jednostranim raskidom ugovora.
 
Korisnici komunalnog veza mogu zamijeniti trenutno ugovoreno plovilo na komunalnom vezu novim plovilom samo uz pisanu suglasnost Lučke uprave Poreč i ukoliko su zadovoljene karakteristike dužine i širine plovila. Zahtjev za zamjenu plovila može se pronaći na web stranicama Lučke uprave. U zahtjevu je obvezno navesti karakteristike novog plovila.
Nasljednici ili slijednici pravne osobe u dužni su u roku od 6 mjeseci od dana smrti korisnika komunalnog veza odnosno prestanka pravne osobe, zatražiti sklapanje ugovora o komunalnom vezu (pismenim putem) uz uvjet da zadovoljavaju pretpostavke iz pitanja br.1.
Kada korisnik veza proda plovilo za koje ima Ugovor automatski gubi pravo na vez. Prijenosom prava vlasništva na plovilu ne prenosi se i pravo na korištenje komunalnog veza.
Kupnjom plovila postojećeg korisnika veza ne stječe se pravo na korištenje veza.
Kada korisnik komunalnog veza traži zamjenu veza treba podnijeti pismeni zahtjev Lučkoj upravi Poreč. Zahtjev za zamjenu veza može preuzeti na web stranicama Lučke uprave. U zahtjevu je obvezno navesti razlog zbog kojeg se traži zamjena veza.
Postojeći korisnik veza mora biti i većinski vlasnik ugovorenog plovila (najmanje 51%), u suprotnom za sljedeću kalendarsku godinu ugovor se neće sklopiti. Manjinski suvlasnici ne ostvaruju prava na vez.