Lučka uprava Poreč

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje

Lučka uprava Poreč javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Lučke uprave Poreč na sljedeće moguće načine:

 • putem telefona na broj: +385 (0)52 453 497;
 • putem fax-a na broj: +385 (0)52 453 497;
 • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: info@porec-port.com
 • na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
 • poštom na adresu: Lučka uprava Poreč, Obala Maršala Tita 21, 52440 Poreč, Hrvatska – HR, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
 • osobno na adresu: Lučka uprava Poreč, Obala Maršala Tita 21, 52440 Poreč, Hrvatska – HR, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 09:00 do 11:00 sati.

Zahtjevi

Službenik za informiranje:

Erika Mikulić

Lučka uprava Poreč, Obala Maršala Tita 21, 52440 Poreč, Hrvatska – HR

Tel.: +385 (0)52 453 497

Fax.: +385 (0)52 453 497

E-mail službenika za informiranje: info@porec-port.com

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se ponedjeljkom, srijedom i petkom od 09:00 do 11:00 sati.

Naknada za pristup informacijama

Lučka uprava Poreč ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, 25/13, 85/15).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova prema Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, 12/14) određuje se u sljedećem iznosu:

 • preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
 • preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
 • preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
 • preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
 • elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
 • elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
 • elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
 • pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
 • pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Lučka uprava Poreč izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Pravo na pristup informacijama uređuju

Opći propisi

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, 25/13, 85/15)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)
 • Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, 79/07, 86/12)
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, 108/96, 79/07)
 • Zakon o medijima (»Narodne novine«, 59/04, 84/11, 81/13)
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, 105/97, 64/00, 65/09, 144/12)
 • Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, 150/11, 12/13)
 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, 83/14)
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (»Narodne novine«, 83/14)
 • Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, 12/14)

Propisi EU

 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora
 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije

Interni akti

 • Odluka o imenovanju službenika za informiranje
 • Odluka o ustroju službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama
 • Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
 • Zahtjev za pristup informacijama
 • Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
 • Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Izvješća

 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu