Lučka uprava Poreč

Zahtjev za stalni vez na komunalnom djelu luke javnog prometa

Sukladno članku 5. Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (NN 94/2007) te članku 12. Pravilnika o redu u lukama javnog prometa Lučke uprave Poreč (KLASA: 012-04/15-01/4, URBROJ: 2163/1-13-15-1), u komunalnom dijelu luke za korištenje veza sklapa se ugovor o stalnom vezu.

Prvenstvo na dobivanje veza imaju:

  • 1. vlasnici broda/brodice koji imaju prebivalište ili sjedište na području jedinice lokalne samouprave, i plovilo je upisano na području nadležne lučke kapetanije ili ispostave nadležne za tu luku, u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti posebice za ribarstvo ili prijevoz putnika
  • 2. vlasnici plovila koji imaju prebivalište na području jedinice lokalne samouprave, i brod/brodica je upisan na području nadležne lučke kapetanije ili ispostave nadležne za tu luku, u svrhu sporta i razonode,
  • 3. vlasnici brodova/brodica čije plovilo pretežito boravi na tom području i upisano je na području nadležne lučke kapetanije ili ispostave.

Prilikom dodjele pojedinog veza na komunalnom dijelu luke potrebno je voditi brigu o dužini i namjeni plovila, te ista plovila prema tim kriterijima i grupirati.

Korisnik stalnog veza dužan je uz Zahtjev za dobivanjem ugovora o stalnom vezu na komunalnom dijelu luke dostaviti:

  • osobnu iskaznicu, odnosno izvod iz sudskog registra za pravne osobe ili obrtnicu, te povlasticu o obavljanju gospodarskog ribolova (za ribarska plovila),
  • dokaz o vlasništvu broda/jahte/- Upisni list a za brodice valjanu plovidbenu dozvola nadležne Lučke kapetanije odnosno teritorijalno najbliže njene ispostave.

Ostali članci kategorije