Lučka uprava Poreč

Pravilnik o redu u lukama (2018)

Temeljem članka 84. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN, br. 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09, 123/11, 56/16), članka 3. st. 2. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (NN 90/05, 10/08, 155/08, 127/10, 80/12, 7/17) te članka 16. Statuta Lučke uprave Poreč, Upravno vijeće Lučke uprave Poreč, na sjednici održanoj dana 30.05.2018. godine donijelo je Pravilnik o redu u lukama javnog prometa Lučke uprave Poreč.